Khả năng gia công

Cung cấp các loại dịch vụ gia công thay đổi tính chất bề mặt của sản phẩm