Phương pháp gia công

Tùy theo yêu cầu về thông số kỹ thuật của sản phẩm mà các phương pháp gia công khách nhau được ứng dụng.